+90 392 600 16 16
+90 392 600 16 16

Law Program (Turkish)

Law Program (Turkish)

The duration of undergraduate studies in our faculty is four years (eight semesters) and the medium of instruction is Turkish.

In an environment where numerous faculties and legal professionals exist, our faculty’s fundamental mission is to make a difference by bringing up inquisitive legal professionals who act according to professional ethics and values and with a good command of the concepts, rules, principles and resources of the profession of law. In this respect, the role of the undergraduate education in equipping students with law formation skills carries great importance for us.

Along with graduating our students as legal professionals who have mastered the legal field in detail, our Faculty gives special importance to enhance their belief in justice and graduate them with strong ethical and professional values.

The Faculty also offers a series of elective courses on different topics, all catering for students’ interest in various legal areas.

Department Contact Info

Law Program (Turkish)

Abdi Cavus St. Walled Old City – Nicosia / North Cyprus
P.O. Box 139 Via Mersin 10 – Turkey.

+90 392 600 16 16
[email protected]

Mon – Fri 8:30A.M. – 5:30P.M.

Social Info

Student Resources

General Information
Goal & Objectives
Career Opportunities

General Information

Students successfully graduating from the Faculty of Law may pursue career opportunities as lawyers, judges, prosecutors and notaries. Additionally, they may undertake administrative duties as governors, district governors, inspectors and specialists. Law as a field of profession offers a wide spectrum of employment opportunities and a prestigious future for the graduates.

Goal & Objectives

The aim of law education is to bring up inquisitive legal professionals who act according to professional ethics and values and with a good command of the concepts, rules, principles and resources of the profession of law. Being well-aware of the importance of possessing a second language in the field of law, an intensive English language environment is offered to Law students in our Faculty. Additionally, along with theoretical courses, the Faculty aims to equip the students with skills helping them solve complicated legal problems with their judgmental and analytic abilities.

Career Opportunities

Students successfully graduating from the Faculty of Law may pursue career opportunities as lawyers, judges, prosecutors and notaries. Additionally, they may undertake administrative duties as governors, district governors, inspectors and specialists. Law as a field of profession offers a wide spectrum of employment opportunities and a prestigious future for the graduates.

Course Curriculum

Course Curriculum

Course Description

 

HKUK 111- MEDENİ HUKUK I

Dersin esas kapsamını medeni hukukun temel ilkeleri, kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, gaiplik, gerçek, hak ehliyeti, hukuki işlem ve haksız fiil ehliyeti, kişilik hakkına saldırılar, kişiliğin ve özellikle özel hayat ile kişinin itibarının korunması, ad, hısımlık, yerleşim yeri, isim, kişisel durum sicili konuları, ve tüzel kişiler (dernekler, vakıflar), derneklerin faaliyeti, derneğin sona ermesi ve sonuçları, vakıfla dernek arasındaki ilişki, vakıf çeşitleri, vakfın örgütü ve organları, vakfın faaliyetten geçici olarak alıkonulması, vakfın sona ermesi ve sona ermenin hükümleri, konularına ayrıntılı olarak yer verilecektir.

 

HKUK 121 – ANAYASA HUKUKU I

Bu derste, Anayasa, Anayasa Hukuku kavramları, Anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, siyasal iktidar ve devlet kavramları, devlet biçimleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı, demokrasi türleri, seçimlere hâkim olan ilkeler ile seçim sistemleri, siyasal partiler, temel hak ve özgünlükler ile anayasaya uygunluk denetimi türleri incelenecektir. Dersin ilgili konuları Türk Anayasa Mahkemesi kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında incelenecek, konular pratik çalışmalar yoluyla somutlaştırılacaktır.

 

HKUK 131 – ROMA HUKUKU

Bu derste, Roma Hukukunun önemi ve tarihsel gelişimi – eski hukuk devri – klasik hukuk devri – klasik sonrası devir, roma hukukunun modern hukukları etkileme süreci, roma hukukunun modern hukuklara etkisi, roma devletinin siyasi devirleri,  roma hukukunun temel kavramları – ius – hak (ius) ve dava (actio) – hak ehliyeti – roma ailesi ve patria potestas – vesayet ve kayyımlık, fiil ehliyeti, roma hukukunda kişi kavramı ve ehliyet, mülkiyet, zilyetlik, irtifak hakları, sözleşmeler, geçerlilik koşulları, hukuka aykırı işlemler, roma usul hukuku, roma özel hukuk davası ve usul hukukumuz incelenecektir.

 

HKUK 141 – HUKUK BAŞLANGICI

Temel hukuk prensipleri, hukuk anlayışı ve hukuk muhakemesinin esasları, genel hukuk prensipleri, beşeri davranış kuralları, hukukun kısımları,adalet ve eşitlik kavramları, hukukun bilgi kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavramı, yargı örgütü, hukuk sistemleri, hukukun kaynakları, normlar hiyerarşisi, kanunlaştırma, hukuk kurallarının çeşitleri, hakimin hukuk yaratması ve taktir yetkisi, hukuk kurallarının müeyyidesi, adalet kavramı, hukuki olaylar, fiiller ve işlemler, yargı fonksiyonu ve organı hukuk başlangıcı dersinin konularını oluşturmaktadır. 

 

ECON 101MİKROEKONOMİ

Ekonomiye Giriş I dersinin içeriği mikro ekonominin temel prensipleridir. Bu prensipler dâhilinde arz ve talep, esneklik kavramı ve esnekliğin farklı tipleri, tüketici teorisi, teşebbüs teorisi, Pazar yapısı, rekabet koşulları dersin konusunu oluşturmaktadır.

 

ITEC 101 – TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bu ders kapsamında, donanım, blgisayar tarihi, bilgisayar türleri, bilgisayar parçaları, klavyenin tanıtılması, MS – XP Masaüstü ve dosya yönetimi denetim masası, donatılar, internet, güvenlik, sağlık güvenlik ve çevre, kelime işlemciyle ilk adımlar, temel işlemler, biçimlendirme, nesneler, yazdırmaya hazırlanma, hesap tablolarına giriş, hesap tablosu uygulaması kullanımına giriş, hücreler, çalışma sayfaları, biçimlemdirme, grafikler, sayfa yapısı ve çıktıların hazırlanması ile ilgili konulara yer veilecektir.

 

ENGL101 AKADEMİK İNGİLİZCE I

Akademik İngilizce I dersi kapsamında, öğrencilerin akademik hayatlarında İngilizce kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak akademik ve iş yaşamlarında İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

 

HKUK 101 – FARAZİ DAVA UYGULAMALARI I

Ders kapsamında uluslararası anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının teoride ve pratikte gelişimine dair kapsamlı bilgi verilecektir. Uluslararası yargılamalar, tahkim, arabuluculuk ve müzakereler gibi değişik anlaşmazlıkların halli mekanizmaları hakkında gene bilgi verilecektirİşlenecek başlıca konular şunlardır: Kıta Avrupası ve common law düzenlerinde uluslararası nitelikteki yargılamalar, kanunların sınırötesi uygulanması, uzlaşmazlıkların halli mekanizmalarının en etkin kullanım yolları, uluslararası anlaşmazlıkların hallinde karşılaşılan pratik sorunlar. Sorunların daha iyi anlaşılmasını temin etmek için gerçek hayat örnekleri sıklıkla incelenecektir.

 

HKUK 112 – MEDENİ HUKUK II

Dersin esas içeriğini aile kavramı ve aile hukukunda geçerli olan ilkeler, nişanlanma, nişanlanmanın kurucu unsurları, nişanlanmanın hükümleri, nişanlılığın sona ermesi ve sonuçları, evlenme, evlenmenin hukuki mahiyeti, evlenmenin gerçekleşmesi için aranan koşullar, evliliğin genel hükümleri, eşlerin kişisel statüsü, evlilik birliğinin ortadan kalkması, boşanma, boşanmanın sebepleri, genel boşanma sebepleri, evlilik birliğinin sarsılması, boşanma davası, boşanmanın sonuçları, soybağı, soybağı çeşitleri, evlat edinme, tek başına veya birlikte evlat edinmenin koşulları, evlat edinmede şekil ve usul, evlat edinmenin hükümleri vesayet konularına yer verilecektir.

 

HKUK 122 – ANAYASA HUKUKU II

Dersin kapsamı dâhilinde, Osmanlı dönemi anayasal hareketleri, Türk Anayasa Hukukunun gelişim süreci; 1876 Anayasası, 1909 Anayasa değişikliği, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları, 1982 Anayasasının genel esasları ve devlet örgütlenmesi açısından temel düzenlemeleri, temel haklar ve özgürlükler, Cumhuriyetin temel prensipleri, temel hak ve özgürlüklerin korunması, parlamentonun kuruluşu ve yetkileri, anayasal dokunulmazlık ve parlamento üyelerinin hukuki statüsü, Cumhurbaşkanının ve Bakanlar Kurulunun yetkileri ve hukuki statüleri, olağanüstü hâl ve sıkıyönetim halleri, yargı erki ve anayasal yargı da ayrıca ders kapsamında işlenen konular arasında yer almaktadır.

 

HKUK 132 – KKTC ANAYASA VE İDARE HUKUKU

Dersin kapsamında; giriş ve genel ilkeler, temel haklar, özgürlükler ve ödevler –kişinin hak, siyasal haklar ve ödevler, yasama – cumhuriyet meclisi, yasaların yapılması ve cumhuriyet meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları, yürütme – cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yönetsel kurallar, olağanüstü durumlar, kuruluşlar ve ekonomik ve mali kurallar, yargı, çeşitli, geçici ve son kurallar, iyi idarenin ilkeleri, idari işlemleri düzenleyen kurallar, idari işlem ve ihmallere karşı dava açılmasına ilişkin kurallar konularına yer verilecektir.

 

HKUK 142 – TÜRK HUKUK TARİHİ

Dersin kapsamı dahilinde, İslamiyet öncesi Türk devletlerine genel bir bakış, İslamiyet öncesi Türk Hukukunun yapısı, işleyişi, ceza, yargılama, aile, miras ve borçlar hukuku, İslam Hukuku’nun kaynakları, teşekkülü, özellikleri, Osmanlı Hukuku’nun genel yapısı, mahkemeler, fetva-kaza ilişkisi, yürürlük ve bilgi kaynakları, Osmanlı Devleti’nin yapısı ve işleyişi, İslam ve Türk hukuk tarihinde yazılı anayasa uygulaması, Osmanlı Devleti’nin yapısı, fonksiyonları, temel özellikleri, Osmanlı dönemi uygulaması Ceza Hukuku Osmanlı dönemi ceza hukuku uygulaması, kişiler hukuku, gerçek kişiler, hukuki temsil, tüzel kişiler konuları yer almaktadır.

 

HKUK 152 – GENEL KAMU HUKUKU

Bu dersin kapsamında, eski Yunan’da ve Roma İmparatorluğu’nda siyasal düşünce, Orta Çağ’da devlet anlayışı,

modern siyasal düşüncenin doğusu: morarşiler dönemi, liberalizm ve parlamenter sistem, Montesquie (1688-1755) ve güçler ayrılığı, liberal demokrasi ve çoğulculuk, ekonomik iktidar – siyasal iktidar ilişkisi içinde ulus devlet ve küreselleşme, küreselleşmede Türkiye örneği, haklar ve özgürlüklerin evrimi, hak ve özgürlüklerin korunması,

Türkiye’de hak ve özgürlükler düzeni, demokratik devlet, laik devlet, Fransız Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi konularına yer verilmektedir.

 

HIST 102 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti’nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.

 

ENGL102 AKADEMİK İNGİLİZCE II

Akademik İngilizce I dersi kapsamında, öğrencilerin akademik hayatlarında İngilizce kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak akademik ve iş yaşamlarında İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

 

HKUK 102 – FARAZİ DAVA UYGULAMALARI II

Ders kapsamında uluslararası anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının teoride ve pratikte gelişimine dair kapsamlı bilgi verilecektir. Uluslararası yargılamalar, tahkim, arabuluculuk ve müzakereler gibi değişik anlaşmazlıkların halli mekanizmaları hakkında gene bilgi verilecektirİşlenecek başlıca konular şunlardır: Kıta Avrupası ve common law düzenlerinde uluslararası nitelikteki yargılamalar, kanunların sınırötesi uygulanması, uzlaşmazlıkların halli mekanizmalarının en etkin kullanım yolları, uluslararası anlaşmazlıkların hallinde karşılaşılan pratik sorunlar. Sorunların daha iyi anlaşılmasını temin etmek için gerçek hayat örnekleri sıklıkla incelenecektir.

 

HKUK 211 – BORÇLAR HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER)

Bu dersin kapsamında Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak Borçlar Kanunu’nun sistematiği, Borçlar Hukukunun kaynakları, borç ve borç ilişkisi, borç ve sorumluluk, hakların türleri (alacak düzenleme hakları), sorumluluk kavramı, borç ve sorumluluk, def’i ve itiraz, borç ilişkilerinin kaynakları, hukuki işlemler, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar; sözleşmenin kurulması, tamamlanması ve değişen koşullara uyarlanması,yanılma, aldatma, korkutma, aşırı yararlanma (gabin), temsil,yetkisiz temsil  konuları okutulacaktır.

 

HKUK 221 – CEZA HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER)

Ceza Hukukunda I (Genel Hükümler) ders kapsamında; ceza hukuku kavramı, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması, ceza kanunlarının uygulama alanı, suçluların iadesi, suç genel teorisi, suç kavramı ile suçun unsurları, ceza ehliyeti, kast ve taksir kavramları, haksız tahrik, tekerrür, suçun unsurları, suça teşebbüs, suça iştirak ve suçların içtimasıi tipe uygun fiil, maddi suç – şekli suç, ani suç – kesintisiz (mütemadi) suç, nedensellik bağı, hukuka aykırılık, kanuna aykırı emir, maşru savunma, zorunluluk hali, kusurluluk önem arz eder.

 

HKUK 231 – İDARE HUKUKU I

İdare hukukuna ilişkin kavramlar ve temel ilkeler, idare hukukunun doğuşu, gelişimi ve özellikleri, idare hukukunun kaynakları, Türkiye’nin idari teşkilatı ve idari işlem kavramı, organik ve işlevsel idare, idare hukukuna hakim olan anayasal ilkeler, Türkiye’nin idari teşkilatı, idari teşkilata hakim olan anayasal ilkeler cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı teşkilatı, başkentteki yardımcı kuruluşlar, taşra teşkilatı, il özel idareleri ders kapsamında ele alınacak konulardır.

 

HKUK 241 – KKTC SÖZLEŞMELER HUKUKU

KKTC Sözleşmeler hukuku ders kapsamında; Başlangıç Kuralları, Tekliflerin İletimi, Kabulü ve İptali, Sözleşmeler, Geçersiz Kılınabilen Sözleşmeler ve Geçersiz Anlaşmalar, Koşula Bağlı Sözleşmeler, Sözleşmelerin İfası, Ödemelerin Mahsubu, İfa Edilmesi Gerekli Olmayan Sözleşmeler, Sözleşme İle Yaratılan İlişkilere Benzer Belirli İlişkiler, Sözleşmenin İhlalinin Sonuçları, Sözleşmelerin Aynen İfası, Belirli Konula,ra İlişkin Sözleşmelerdeki Gerekli Koşullar, Mersum Senetler, Zararı Giderici Tazminat ve Kefalet, Emanete Verme konularına yer verilecektir.

 

HKUK 201 – FARAZİ DAVA UYGULAMALARI III

Ders kapsamında uluslararası anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının teoride ve pratikte gelişimine dair kapsamlı bilgi verilecektir. Uluslararası yargılamalar, tahkim, arabuluculuk ve müzakereler gibi değişik anlaşmazlıkların halli mekanizmaları hakkında gene bilgi verilecektirİşlenecek başlıca konular şunlardır: Kıta Avrupası ve common law düzenlerinde uluslararası nitelikteki yargılamalar, kanunların sınırötesi uygulanması, uzlaşmazlıkların halli mekanizmalarının en etkin kullanım yolları, uluslararası anlaşmazlıkların hallinde karşılaşılan pratik sorunlar. Sorunların daha iyi anlaşılmasını temin etmek için gerçek hayat örnekleri sıklıkla incelenecektir.

 

ENGL 211 – AKADEMİK İNGİLİZCE II

Bu ders, hukuk öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarında İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çeşitli hukuk konularını içermektedir.

 

HKUK 212- BORÇLAR HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER)

Bu dersin kapsamında, Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak haksız fiilden doğan borçlar, sorumluluk türleri (kusur, sebep, tehlike sorumluluğu), zarar ve tazminat, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borçların ifası, borç ilişkilerinin ifa edilmemesi, borç ilişkilerinde özel durumlar (şarta bağlı borçlar, cezai şart, peypişmanlık akçesi) borçlu ve alacaklının birden fazla olması, borcun taraflarında değişiklik ve borcu sona erdiren nedenler ele alınacaktır.

 

HKUK 222 – CEZA HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER)

Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) dersinin kapsamını;  Ceza hukuku kavramı, ceza hukukuna hakim olan ilkeler, ceza hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, ceza hukukunun tarihi ve kaynakları, suçta ve cezada kanunilik ilkesi, kaynakların yorumu, ceza hukuku kurallarının zaman ve kişi bakımından uygulama alanı, suç teorisi, suçun unsurları, kusurluluk ve kusurluluğu etkileyen haller, ceza hukukunda hata, suçun özel görünüş şekilleri, yaptırım teorisi, ceza kavramı ve çeşitleri, hapis cezası, adli para cezası, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi, güvenlik tedbirleri, dava ve ceza ilişkisini sona erdiren nedenler ve milletlerarası ceza hukuku konuları oluşturmaktadır.

 

HKUK 232 – İDARE HUKUKU II

Bu Dersin kapsamında, Yönetsel sözleşmeler, yap-işlet-devret modeli, idari otoritelerin denetim yetkileri, hukuk devletinin anlamı ve yargı denetimi, devletin sorumluluğu, yönetsel yargı kuruluşları; Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay, yönetsel yargı usulü, hukuka aykırı idari işlemler aleyhine iptal davası, yönetimce ihlal edilen bir hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesi; tam yargı davası konuları ele alınacaktır.

 

HKUK 242 – HAKSIZ FİİL HUKUKU

Bu dersin kapsamını, başlangıç kuralları, belirli kişilerin hak ve yükümlülükleri, haksız fiil ve bazı haksız fiil davalarında savunma, haksız fiillere karşı çarelerin elde edilmesine ilişkin çeşitli kurallar, haksız fiil yasasını tanımlayan ve deşiştiren yasa, keza, Anglo-sakson hukukunda, haksız fiil hukuku ile korunan menfaat özellikle estoppel ve consideration kavramları ile haksız fiil türleri ders kapsamında incelenmektedir.

 

HKUK 252 – DEVLETLER UMUMİ HUKUKU

Bu ders kapsamında Devletler Umumi Hukukunun kaynakları, temel prensipleri ve tarihçesi ile başlanacak olan derse uluslararası hukukun iç hukuk ile ilişkisi; antlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun temel süjesi olarak devletin niteliği, devletin egemenlik alanları olarak deniz, hava ve kara ülkesi, uluslararası uyuşmazlıkların çözümü, devletlerin güç kullanımı; uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümü olarak uluslararası yargı mekanizması, işleyişi ve önemi, Birleşmiş Milletler Örgütü, rolü, organları ve faaliyetleri dersin temel konuları olarak verilecektir. Uluslararası hukukta insan hakları öğesi ve uluslararası insancıl hukuk konularına değinilecektir.

 

ENGL 212 – AKADEMİK İNGİLİZCE II

Bu ders, hukuk öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarında İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çeşitli hukuk konularını içermektedir.

 

HKUK 202 – FARAZİ DAVA UYGULAMALARI IV

Ders kapsamında uluslararası anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının teoride ve pratikte gelişimine dair kapsamlı bilgi verilecektir. Uluslararası yargılamalar, tahkim, arabuluculuk ve müzakereler gibi değişik anlaşmazlıkların halli mekanizmaları hakkında gene bilgi verilecektirİşlenecek başlıca konular şunlardır: Kıta Avrupası ve common law düzenlerinde uluslararası nitelikteki yargılamalar, kanunların sınırötesi uygulanması, uzlaşmazlıkların halli mekanizmalarının en etkin kullanım yolları, uluslararası anlaşmazlıkların hallinde karşılaşılan pratik sorunlar. Sorunların daha iyi anlaşılmasını temin etmek için gerçek hayat örnekleri sıklıkla incelenecektir.

 

HKUK 311 – EŞYA HUKUKU I

Eşya Hukuku dersinin konusunu, ayni haklar, ayni hakkın unsurları, diğer haklardan ayrılan yönleri, zilyetlik kavramı ve niteliği, zilyetliğin iktisabı ve kaybı, zilyetliğin korunması, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi ve hükümsüzlük halleri, mülkiyet kavramı ve unsurları, mülkiyetin konusu ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, mülkiyetin iktisabı, kaybı ve takyitleri, gayrimenkul mülkiyetinin özel bir çeşidi; kat mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti ve rehin hakları oluşturmaktadır.

 

HKUK 321 – BORÇLAR HUKUKU I (ÖZEL HÜKÜMLER)

Bu dersin kapsamında; çeşitli sözleşme tipleri, kuruluşları, geçerlilikleri ve bu sözleşmelerin karakteristik özellikleri, satım sözleşmesi, trampa, bağışlama, adi kira sözleşmesi, hâsılat kirası sözleşmesi, ariyet sözleşmesi, karz sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, yayın sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, itibar mektubu, itibar emri ve tellallık sözleşmesi, havale ilişkisi ve akreditif, vekâletsiz iş görme, vedia sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, kaydı hayat ile irat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi incelenmektedir.

 

HKUK 331 – CEZA HUKUKU I (ÖZEL HÜKÜMLER)

Bu derste, temel özgürlükler aleyhine işlenen suçlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve aile hayatı aleyhine işlenen suçlar, elektronik suçlar, mesken masuniyetini ihlal suçu, tahrik, organize suçlar, rüşvet, iltimas, mala karşı işlenen suçlar gibi çok sayıda suç tipi maddi ve manevi unsurları, teşebbüs, iştirak ve cezaları açısından ayrıntılı olarak incelenmektedir.

 

HKUK 341 – TİCARET HUKUKU I (TİCARİ İŞLETME)

Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme) dersi kapsamında; Ticari hüküm kavramı, ticari işletmenin tanımı, yapısı ve hukuki niteliği, ticari işletmede merkez ve şube kavramları, ticari iş kavramı, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, ticari yargı, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir olmanın sonuçları; tacir yardımcıları, bağımlı yardımcılar bağımsız yardımcılar; ticaret sicili, sicile kaydı gereken hususlar, sicil işlemleri, tescil ve ilanın etkisi; işletme adı; marka, markanın tanımı ve türleri, markanın tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, marka ile ilgili hukuki işlemler, marka hakkının korunması; haksız rekabet, konularına yer verilecektir.

 

HKUK 351 – HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ

Bu ders ile öğrenci, hukuk anlayışı ve filozofisinin en çok tartışılan konularına yönlendirilmektedir. Doğal hukukun, pozitivist hukukun veya Amerikan realizminin en göze çarpan özellikleri öğretilerek, hukuk okullarının günümüz hukuk anlayışını nasıl etkilediği ve hukuk akımlarıyla ortaya çıkan idelerin seminer şeklinde verilen derslerde öğrencilerce tartışılması ve bu yolla öğrencinin düşünmeye sevk edilmesi sağlanmaktadır.

 

HKUK 361 – MEDENİ USUL HUKUKU I

Bu derste, medeni usul hukukunun temel kavramları, medeni usul hukuku kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, yargı görevlileri, mahkeme teşkilatı ile mahkemelerin görev ve yetkisi, yargılamaya hâkim olan ilkeler, süreler, davada taraflar ve buna ilişkin konular, davaya vekâlet, dava şartları, ilk itirazlar, dava çeşitleri, dava açılması, dava ve cevap dilekçelerinin unsurları, ön inceleme, genel olarak tahkikat ve isticvap konuları incelenmektedir.

 

HKUK 371 – KKTC ŞİRKETLER HUKUKU

Bu ders kapsamında; Şirketler hukukuna ilişkin genel bilgiler, tarihi gelişim, KKTC hukuk sisteminde ortaklıklar ve çeşitli açılardan sınıflandırılmaları, ortaklık ilişkisinde unsurlar, şirketlerin kurulması ve benzer konular, pay sermayesi ve tahviller, yükümlülükler ve ipotekler, sevk ve idare, direktörler ve öteki yetkililer, tasfiye, Kabz Memurları ve Yöneticiler, KKTC Dışında Kurulmuş Şirketler, Prospektüsler, Tescil ile ilgili Genel Kurallar, Suçlar, Yargı İşlemleri konularına yer verilecektir.

 

HKUK 301 – FARAZİ DAVA UYGULAMALARI V

Ders kapsamında uluslararası anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının teoride ve pratikte gelişimine dair kapsamlı bilgi verilecektir. Uluslararası yargılamalar, tahkim, arabuluculuk ve müzakereler gibi değişik anlaşmazlıkların halli mekanizmaları hakkında gene bilgi verilecektirİşlenecek başlıca konular şunlardır: Kıta Avrupası ve common law düzenlerinde uluslararası nitelikteki yargılamalar, kanunların sınırötesi uygulanması, uzlaşmazlıkların halli mekanizmalarının en etkin kullanım yolları, uluslararası anlaşmazlıkların hallinde karşılaşılan pratik sorunlar. Sorunların daha iyi anlaşılmasını temin etmek için gerçek hayat örnekleri sıklıkla incelenecektir.

 

HKUK 312 – EŞYA HUKUKU II

Bu ders kapsamında, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar incelenmektedir. Bu bağlamda, kişilerin eşya üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkının kazanılması, kapsamı, kısıtlamaları, paylı mülkiyet, elbirliği mülkiyeti, kat mülkiyeti, taşınmaz malikinin sorumluluğu; eşyaya bağlı irtifaklar, intifa hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı gibi irtifak hakları; taşınmaz rehnine hâkim olan ilkeler, ipotek, ipoteğin kapsamı, türleri, sabit dereceler sistemi, taşınır rehni ve alacak rehni ele alınmaktadır.

 

HKUK 322 – BORÇLAR HUKUKU II (ÖZEL HÜKÜMLER)

TBu dersin kapsamını; Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan çeşitli sözleşme tipleri ve bu sözleşmelerin özellikleri dersin konusunu oluşturmaktadır. Özel olarak incelenecek sözleşme türleri arasında satım sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, eser sözleşmesi, hizmet ve yayın sözleşmeleri konularından oluşturmaktadır.

 

HKUK 332 – CEZA HUKUKU II (ÖZEL HÜKÜMLER)

Bu derste, temel özgürlükler aleyhine işlenen suçlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve aile hayatı aleyhine işlenen suçlar, elektronik suçlar, mesken masuniyetini ihlal suçu, tahrik, organize suçlar, rüşvet, iltimas, mala karşı işlenen suçlar gibi çok sayıda suç tipi maddi ve manevi unsurları, teşebbüs, iştirak ve cezaları açısından ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

 

HKUK 342 – TİCARET HUKUKU II (ŞİRKETLER HUKUKU)

Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku) ders kapsamında; şirket tanımı, adi şirket, ticaret şirketleri; kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirketler, limited şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, kooperatifler ve bu şirket tiplerinin kuruluşları, organları, ortakları arasındaki ilişkiler, ortakların hukuki durumları, sorumlulukları, şirketlerin sona ermeleri ve tasfiyeleri incelenmektedir.

 

HKUK 352 – KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU

Bu dersin içeriğinde; kamu maliyesinin işlevleri, kamusal mallar, kamu maliyesinde karar alma, oylama paradoksu, kamu harcamaları, kamu gelirleri, devlet bütçesi, kamu borç yönetimi, vergi hukukunun anlamı ve konusu, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, verginin tarafları, konusu, vergiyi doğuran olay, vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, verginin matrahı, vergi tarifesi, verginin tarhı, tebliği ve tahakkuku, vergi alacağının ortadan kalkması, vergi hukukunda süreler, vergi idaresinin örgütlenmesi, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı ders konularına yer verilmiştir.

 

HKUK 362 – MEDENİ USUL HUKUKU II

Dersin kapsamını; Davanın tahkikat aşamasından itibaren özellikle ispat ve deliller başta olmak üzere davaya ilişkin bazı özel durumları (dava ihbarı, davaya müdahale ve çeşitleri, davayı ve savunmayı genişletme yasağının aşılması bakımından ıslah, davaları ayrılması ve birleştirilmesi müddeabihin temliki) karar ve karşı gidilebilecek kanun yolları geçici koruma tedbirleri (ihtiyati tedbir delil tespiti gibi) tahkim ve arabuluculuk konuları oluşturmaktadır.

 

HKUK 372 – KKTC HUKUK MUHAKEMELERİ USUL HUKUKU VE ŞAHADET HUKUKU

Bu dersin kapsamını; Usul Hukukuna Giriş – Genel Bilgiler, Mahkemenin Yetkileri, İcraya İlişkin Genel Kurallar, Taşınır Malların Satış Yolu ile İcrasına İlişkin Kuralar, Taşınmaz Malların İcrasına İlişkin Kurallar, Taşınmaz Malın Mahkeme Hükmü İle Yükümlü Kılınmasına İlişkin Kurallar, Taşınmaz Malın Mahkeme Hükmü İle Yükümlü

Kılınmasına İlişkin Kurallar, Şahadet Hukuku Genel Bilgiler, İngiliz şahadet hukuku ve kurallarının uygulanması, Şahadete verilecek ağırlık, Tanıklık yapmaya ehil olan tanıkların kimler olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında düzenlenen belgelerin şahadet olarak kabulü konuları oluşturmaktadır.

 

HKUK 302 – FARAZİ DAVA UYGULAMALARI VI

Ders kapsamında uluslararası anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının teoride ve pratikte gelişimine dair kapsamlı bilgi verilecektir. Uluslararası yargılamalar, tahkim, arabuluculuk ve müzakereler gibi değişik anlaşmazlıkların halli mekanizmaları hakkında gene bilgi verilecektirİşlenecek başlıca konular şunlardır: Kıta Avrupası ve common law düzenlerinde uluslararası nitelikteki yargılamalar, kanunların sınırötesi uygulanması, uzlaşmazlıkların halli mekanizmalarının en etkin kullanım yolları, uluslararası anlaşmazlıkların hallinde karşılaşılan pratik sorunlar. Sorunların daha iyi anlaşılmasını temin etmek için gerçek hayat örnekleri sıklıkla incelenecektir.

 

HKUK 411 – DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I  

Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır. Türk vatandaşlığı hangi yollarla kazanılabilir? Vatandaşlığın kazanılması yollarından biri olan evlenme bir kişiye hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türk vatandaşlığını kazandırır mı? Bir Türk vatandaşı hangi koşullarla Türk vatandaşlığından çıkartılabilir? Kaç çeşit uluslararası koruma türü vardır? Ülkemizde bulunan Suriyeliler bu koruma çeşitlerinden hangisini alabilirler? Yabancılar hangi şartlarla Türkiye’den taşınmaz mal edinebilir? gibi son derece ilginç konuların ele alındığı bu ders uluslararası uygulamalar açısından son derece önem arz eder.

 

HKUK 421 – DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Bu ders kapsamında; bölümde Deniz Ticareti Hukuku kavramı, doğuş sebepleri ve özellikleri, tarihçesi, ulusal ve uluslararası kaynakları, gemi, gemi sicili, gemi mülkiyeti ve gemiler üzerindeki rehin hakları, gemi işleteni, borç ve sorumlulukları; donatma iştiraki ve kaptan, navlun sözleşmesinde tarafların borçları ve hakları, taşıyanın sorumluluğuna ait kanuni düzenleme, emredici hükümler, konşimento ve navlun sözleşmesinin sona ermesi kazaları başlığı altında, müşterek avaryalar, çatma, kurtarma ve yardım konularına yer verilecektir.

 

HKUK 431 – CEZA USUL HUKUKU I

Ders, ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri ile başlamaktadır. Bu doğrultuda, insan haklarının korunması, kıyasın mümkün olması, muhakemenin hazırlanması, muhakemenin şekli ve ispata ilişkin ilkeler ön plana çıkar. Ceza muhakemesi kurallarının uygulama alanı, muhakeme engelleri, ceza muhakemesi işlemleri, muhakeme süjeleri, muhakemeye katılanlar, koruma tedbirleri, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, soruşturma, kovuşturma, uzlaşma ve müsadere, olağan ve olağanüstü kanun yolları ve yargılama giderleri bu ders kapsamında incelenmektedir.

 

HKUK 441 – KKTC CEZA MUHAKEMELERİ USUL HUKUKU

Ders kapsamında; insan haklarının korunması, kıyasın mümkün olması, muhakemenin hazırlanması, muhakemenin şekli ve ispata ilişkin ilkeler ön plana çıkar. Ceza muhakemesi kurallarının uygulama alanı, muhakeme engelleri, ceza

muhakemesi işlemleri, muhakeme süjeleri, muhakemeye katılanlar, koruma tedbirleri, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, soruşturma, kovuşturma, uzlaşma ve müsadere, olağan ve olağanüstü kanun yolları ve yargılama giderleri bu ders kapsamında incelenmektedir.

 

HKUK 451 – İCRA VE İFLAS HUKUKU I

İcra ve İflas Hukuku kapsamında icra organlarının neler olduğu, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası anlatılmaktadır. Bu bağlamda icra hukuku hakkında genel bilgiler, cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, şikâyet, icra harç ve giderleri, tebligat, süreler, tatil ve talik halleri, menfi tespit ve istirdat davaları, icra takibinin iptali ve taliki, mal beyanı, haciz hacze iştirak, borç ödemeden aciz vesikası kavramları ve kurumları, kiralanan taşınmazların tahliyesi, ilâmlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz ve icra suçları konuları anlatılacaktır.

 

HKUK 471 – SİGORTA HUKUKU

Bu ders kapsamında; Sigorta Hukukunun kaynakları, sigorta sözleşmesinin Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku boyutuyla ele alınması, sigorta sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri, zarar sigortaları ve zarar sigortalarına egemen olan ilkeler, sorumluluk sigortaları, can sigortaları; Hayat sigortası, grup sigortaları, kaza sigortası, hastalık ve sağlık sigortası, yeni doğan ve evlat edinilenin sigortası, sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu, işleyişi ve sona ermeleri, Sigorta aracıları; sigorta acenteleri ve brokerler, sigorta eksperleri, aktüerler, Sigortacılık Tahkim Komisyonu, Sigorta Eğitim Merkezi ,Güvence Hesabı, Sigortacılıkta Denetim dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

HKUK 401 – FARAZİ DAVA UYGULAMALARI VII

Ders kapsamında uluslararası anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının teoride ve pratikte gelişimine dair kapsamlı bilgi verilecektir. Uluslararası yargılamalar, tahkim, arabuluculuk ve müzakereler gibi değişik anlaşmazlıkların halli mekanizmaları hakkında gene bilgi verilecektirİşlenecek başlıca konular şunlardır: Kıta Avrupası ve common law düzenlerinde uluslararası nitelikteki yargılamalar, kanunların sınırötesi uygulanması, uzlaşmazlıkların halli mekanizmalarının en etkin kullanım yolları, uluslararası anlaşmazlıkların hallinde karşılaşılan pratik sorunlar. Sorunların daha iyi anlaşılmasını temin etmek için gerçek hayat örnekleri sıklıkla incelenecektir.

 

HKUK 412 – DEVLETLER ÖZEL HUKUKU II

Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk Kanunlar İhtilafı Sistemi, milletlerarası usul hukuku okutulmaktadır. Bir Türk vatandaşı İtalya’da bir İngiliz’le akdettiği alım satım sözleşmesiyle o anda Yugoslavya’da bulunan bir malı satarsa bu sözleşmeye hangi hukuk uygulanacaktır? Dava nerede açılır? Bir Türk vatandaşının vefatında Almanya, İspanya ve Türkiye’de bulunan menkul ve gayrimenkulleri hangi ülke hukukuna göre intikal edecektir? gibi son derece ilginç konuların ele alındığı bu ders uluslararası uygulamalar açısından son derece önem arz eder.

 

HKUK 422 – TİCARET HUKUKU (KIYMETLİ EVRAK)  

Bu dersin kapsamında; Kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınıflandırılması, kıymetli evrak teorileri; nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; kambiyo senetleri; poliçe, poliçenin şekil şatları, poliçenin kabulü, devri, aval, poliçenin ödenmesi, karşılık ve sebepsiz zenginleşme, emre yazılı havale, zamanaşımı; bono, şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri, emre yazılı ödeme vaadi; çek, şekil şartları, devri, aval, ödeme, ödemeden kaçınma halinde hamilin müracaat hakları, zamanaşımı, sahte ve tahrif edilmiş çek; 5491 sayılı Çek Kanunu esasları ve özellikle karşılıksız çeke dair hükümler konularına yer verilecektir.

 

HKUK 432 – CEZA USUL HUKUKU II

Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin kovuşturma evresinde yapılan işlemler oluşturmaktadır. Bu çerçevede kovuşturma evresinde yetkili olan ceza mahkemesinin madde, yer, kişi yönünden yetkileri, hakimlerin nitelikleri, bağımsızlık ve tarafsızlığı, uyuşmazlıklar arasındaki bağlantı, duruşma evresinin safha ve özellikleri, kanun yolları ve özel yargılama usulleri üzerinde durulmaktadır.

 

HKUK 442 – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bu derste İş hukukunun tarihi gelişimi; İş hukukunda temel kavramlar iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar, işin düzenlenmesi, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda sosyal güvenlik, sosyal güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri, sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler, sosyal sigorta türleri, işsizlik sigortası, sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, sosyal yardım ve sosyal hizmetler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

 

HKUK 452 – İCRA VE İFLAS HUKUKU II

İcra ve İflas Hukuku kapsamında İflâs yoluyla takip, iflâs davası, doğrudan doğruya iflâs hâlleri, iflâsın kaldırılması, iflâsın hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi, tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini konuları anlatılmaktadır.

 

HKUK 462 – MİRAS HUKUKU

Miras hukuku ders kapsamında; Miras hukukunun temel kavram ve ilkeleri; mirasbırakan ve mirasçı kavramları (yasal mirasçı ve atanmış mirasçı ayrımı); vasiyetname şekilleri, vasiyetnameden dönme ve vasiyetnamenin yok olması, yasal mirasçılık (zümre sistemi ve konuya ilişkin temel ilkeler, sağ kalan eşin mirasçılığı, evlatlığın mirasçılığı, devletin mirasçılığı); ölüme bağlı tasarruf kavramı ve türleri, saklı paylı mirasçılar, saklı paylar ve tenkis davası; mirasın geçmesi ve sonuçları; mirasın paylaştırılması, miras sebebiyle istihkak davası, misarın tutulan deftere göre kabulü, mirasın resmen tasfiyesi, zırai işletmenin taksimi konularına yer verilecektir.

 

HKUK 472 – ADLİ TIP

Adli tıp/Adli bilimler, Ölüm tanımı, ölüm sonrası değişiklikler, ölüm sonrası interval, Olay yeri incelemesi, Adli ölü muayenesi ve otopsi/İlgili yasal düzenlemeler, Kimliklendirme, Ağız ve burnun kapanması sonucu, Toraks ve karına bası sonucu, Ası, Elle boğma, Bağla boğma, Suda boğulma, CO Zehirlenmesi, Yanıklar, Elekrik yaralanmaları, Alkol, Uyutucı/Uyarıcı Maddeler, Çocuk ölümleri, Yara tanımı ve snıflaması, Künt travmatik yaralar, Keskin alet yaraları, Ateşli silah yarlanması, Ceza ehliyeti/ Hukuki ehliyet, Çocuk suçluluğu ve cezai sorumluluk, Tıbbi uygulama hataları, Aile içi şiddet, Cinsel saldırılar, Adli görüşme/AGO, Maluliyet oranı/Özürlülü oranı konularına yer verilecektir.

 

HKUK 402 – FARAZİ DAVA UYGULAMALARI VIII

Ders kapsamında uluslararası anlaşmazlıkların halli mekanizmalarının teoride ve pratikte gelişimine dair kapsamlı bilgi verilecektir. Uluslararası yargılamalar, tahkim, arabuluculuk ve müzakereler gibi değişik anlaşmazlıkların halli mekanizmaları hakkında gene bilgi verilecektirİşlenecek başlıca konular şunlardır: Kıta Avrupası ve common law düzenlerinde uluslararası nitelikteki yargılamalar, kanunların sınırötesi uygulanması, uzlaşmazlıkların halli mekanizmalarının en etkin kullanım yolları, uluslararası anlaşmazlıkların hallinde karşılaşılan pratik sorunlar. Sorunların daha iyi anlaşılmasını temin etmek için gerçek hayat örnekleri sıklıkla incelenecektir.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

HKUK 203 – KKTC AİLE HUKUKU

Bu dersin kapsamını, genel kurallar, nişanlanma, evlenmeye ilişkin kurallar, kesin hükümsüz ve iptal edilebilir evlenmeler, boşanma, velayet, nafaka ve diğer ödemelere ilişkin kurallar ile mal paylaşımı, evlilik birliğinin korunması, tarafların soyadları ve ayrı yaşamları, çocuklara ilişkin kurallar, çeşitli kurallar, geçici ve son kurallar konuları oluşturmaktadır.

HKUK 204 – AVUKATLIK HUKUKU

Bu dersin kapsamı, başlangıç kuralları, kabul ve kayıt ile ilgili kurallar, meslek icrasına ilişkin kurallar, disiplin kuralları, mahalli barolar, komiteler, barolar birliği ve baro konseyi, emeklilik ve tahsisatlar, çeşitli kurallar konuları oluşturmaktadır.  

 

HKUK 303 – KKTC CEZA HUKUKU

Bu dersin kapsamını, başlangıç, yorum, ülke içinde ve dışında uygulama, cezai sorumluluğa ilişkin genel kurallar, suç işleyenler ve iştirakçiler, cezalar, kamu düzenine aykırı suçlar, devlete karşı ihanet ve öteki suçlar, anayasa ve mevcut sosyal düzene karşı suçlar, yabancı ülkelerle olan ilişkileri ve dış huzuru etkileyen suçlar, yasa dışı toplantı, ayaklanma ve kamu düzenine karşı öteki suçlar, devlet idaresi aleyhine işlenen suçlar, kişi özgürlüğüne karşı suçlar, mal ile ilgili suçlar, hırsızlık, sahte davranışlar, mala karşı zararlar konuları oluşturmaktadır.

 

HKUK 304 – TAŞINMAZ MAL HUKUKU

Bu ders kapsamında, başlangıç, devir ve ipoteklere ilişkin genel kurallar, devir veya ipotek takrirnameleri ile ilgili genel kurallar, taşınmaz mal vergisi, devir ve ipotek, taşınmaz mal kiralama ve değerlendirme, taşınmaz mal satışlarının kısıtlanması, tasarruf, kayıt ve kıymet takdiri, dönüştürme, taşınmaz malın tazmini, takası ve iadesi, taşınmaz mal edinme ve uzun vadeli kiralama, taşınmaz mal kira stopatjı oranlarının yeniden düzenlenmesi konularına yer verilecektir.

 

HKUK 403 – MİRAS HUKUKU

Bu dersin kapsamını, genel kurallar – kısa isim, yorum, tevarüs, tevarüs şekilleri, terekeye verasetin nasıl düzenlendiği, devamlı ikamet yeri çeşitleri, meşru çocuğun doğumla edinilen devamlı ikamet yeri, gayri meşru veya babasının ölümünden sonra doğan çocuğun doğumla edinilen devamlı ikamet yeri, ihtiyari devamlı ikamet yerinin nasıl edinildiği, doğumla edinilen devamlı ikamet yerinin üstünlüğü, ihtiyari devamlı ikamet yerinin muhafazası, devamlı ikamet yeri KKTC’de olmayan kişilerin taşınır mallarının tevarüsü, vasiyetnameler, diğerinden sonra hayatta kalan eşin hakları ve veraset, çeşitli kurallar oluşturmaktadır.

 

HKUK 404 – KKTC MAHKEMELER HUKUKU

Bu dersin içeriğini, genel kurallar, yüksek mahkeme, alt mahkeme, ağır ceza mahkemesi, aile mahkemesi, istinaflar, mahkemeler tarafından uygulanacak mevzuat ve mahkemelerin yetkileri ile ilgili genel kurallar, tanıklar ve tanıklık, davalar ile ilgili çeşitli kurallar, mahkeme kamu görevlileri, çeşitli kurallar, geçici ve son kurallar oluşturmaktadır.