+90 392 600 16 16
+90 392 600 16 16

Business Management (Turkish with Thesis)

Business Management (Turkish with Thesis) Program

The objective of Master of Science in Business Administration Program is to educate graduates who will be the leader managers that businesses and corporations need. By considering the importance of human resources for businesses and teaching the skills and capabilities required for managers and leaders in today’s globalized business life, it is aimed that implementations will be applied in business arena.

Furthermore, another objective is to provide the necessary theoretical foundations for students who want to pursue an academic career.

Department Contact Info

Business Management (Turkish with Thesis)

Abdi Cavus St. Walled Old City – Nicosia / North Cyprus
P.O. Box 139 Via Mersin 10 – Turkey.

+90 392 600 16 16
[email protected]

Mon – Fri 8:30A.M. – 5:30P.M.

Social Info

Student Resources

General Information
Goal & Objectives
Career Opportunities

General Information

Thesis Master’s Programme in Business Administration of the Institute of Graduate Studies and Research, Department of Business Administration offers a higher education with its qualified academic staff. The Programme is for individuals who can work efficiently at the administrative departments of production and service businesses in the public or private sector, and aims to enable students to acquire the skills of analytical, fast, and multi-dimensional thinking, and the competences of making strategic decisions, and tackling issues with a global view.

Goal & Objectives

Students:

 • Have knowledge of the theories regarding the field of Business Administration.
 • Approach the Business Administration with a strategic perspective, and have knowledge of the concept of planning-oriented philosophy of administration.
 • Have the theoretical knowledge to make quick and optimal decisions in parallel with the changing environmental conditions.
 • Evaluate the business activities on a global scale and make the business organisation global.
 • Make organisational analyses and designs with a modern perspective on administration, and comprehend and have skills of explaining and practising the Business Administration’s functions of planning, organising, managing, and controlling.
 • Gain a perspective to put the teachings into practice specific to the fields under the major of Business Administration such as Human Resources Management, Organisational Behaviour, Change, and Information Management.
 • Acquire competence in detecting and solving the problems occurred in general or functional order of a business organisation.
 • Have the skills of expert managing both in theory and practice enabling them to identify problems, put forward arguments and improve visions on academic and sectoral platforms.
 • Have knowledge of market research, information systems, consumer behaviours, strategic marketing, global markets, product and services strategies, product life cycle, pricing, and supply chain to maintain the business in the process of globalisation.
 • Gain a perspective enabling them to set forth the vision, mission, and organisational design of a business organisation in parallel with the business organisation’s mission, vision, and sources.
 • Make designs of business processes with high efficiency in parallel with the opportunities the business organisation has.
 • Make the required changes for the organisational structure pursuant to the changing environmental conditions.
 • Establish channels of communication within and outside of a business organisation to create an effective and coherent organisational structure.
 • Comprehend the scientific status of Business Administration, and gain a perspective enabling them to carry out interdisciplinary academic studies.

Career Opportunities

The graduates of the Programme can work at various levels of administrative departments of a business organisation in the public or private sector. Stakeholders in interaction with the Department of Business Administration can be summarised as follows: private institutions and organisations, various public institutions and organisations affiliated to various ministries, universities, research institutions, and institutes.

Course Curriculum

Course Curriculum

Course Description

DERS İÇERİĞİ
İŞLT601 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Z
Örgütsel davranış alanındaki kuram ve kuramcıları inceleyip, analiz etmek ve günümüz yaklaşımlarıyla kıyaslayıp, uygulamalarda bulunmak
Kişilik, Öğrenme, Algılama,Tutum ve İşe ilişkin tutumlar, İletişim, Motivasyon, Liderlik,Çatışma,Stres ve Stres Yönetimi
Ergeneli Azize, “Örgüt ve İnsan” Hacettepe Üniversitesi Yayınları

İŞLT602 FİNANSAL YÖNETİM Z
Bu dersin temel amacı öğrencilere işletmelerde finansal yönetinin görevlerini, amaçlarını ve kullandıkları yöntemleri anlatmaktır. Öğrenciler öncelikle dersle ilgili temel kavramları ve finansal yönetimin temel amaçlarına ulaşabilmek için hangi varsayımlar ve kısıtlamalar altında hareket edilmesi gerektiğini öğrenecektir.
Finansal Analiz, Planlama ve Kontrol, Bütçeleme, Sermaye Kaynakları ve Finansal Piyasalar
– İşletme Finansmanının Temelleri, by Brealey, Myers and Marcus, (Türkçe?ye çevirenler Bozkurt, Arıkan ve Doğukanlı), Literatür Yayıncılık.
– Fundamentals of Financial Management, by Brigham and Houstan.
– Essentials of Managerial Finance, by Weston and Brigham.
– Corporate Finance, by Ross, Westerfield, and Jaffe.

İŞLT603 YÖNETİM ve ORGANİZASYON Z
-Örgütlerin kuruluşu, yapısı ve yönetim fonksiyonları konularında hem klasik hem de modern yaklaşımları bir arada sunarak işletmecilikle ilgili temel bilgileri açıklamaktır. -Öğrencileri örgütsel kavramları anlayabilme ve günümüzün zorlu iş dünyasında elde ettikleri yönetsel bilgiyi belirli örgütsel bağlamlarda uygun ve verimli bir şekilde uygulama yeteneği ile donatmaktır.
İşletmelerin kuruluşu, yönetim, planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, iletişim, karar verme, örgüt yapıları ile Klasik, neo-klasik ve modern örgüt teorileri, sistem yaklaşımı ve durumsallık teorisi, kaynak bağımlılığı teorisi, örgüt tasarımı, örgüt yapıları, örgütlerarası ilişkiler.
Understanding the Theory and Design of the Organizations, Richard Daft, International Edition.
-Genel İşletmecilik Bilgileri, H. Can, D. Tuncer, Y.D. Ayhan, Siyasal Kitabevi.
-Modern İşletmecilik, İ. Mucuk, Türkmen Kitabevi.
-İşletme Yöneticiliği, T. Koçel, Beta Yayınevi.

İŞLT604 FİNANSAL MUHASEBE Z
Bu dersin amacı öğrenciye teorik olarak temel muhasebe bilgilerini vermek ve muhasebe uygulamalarını yapabilme yeteneğini geliştirmektir
Temel mali tabloların açıklanması ve yorumlanması, Muhasebe Eşitliği, Muhasebe standartları, Muhasebe döngüsü, Dönem sonu işlemleri, Alacakların muhasebesi.
– Hongern, Harrrison and Bamber, Accounting, 6th edition, Prentice Hall, 2005, 0-13-124700-X.
– Meigs and Meigs, Bettner and Whittington, Accounting , The Basis For Business Decisions, Tenth Edition , Mc Graw Hill., ?0-07-114505-2.
– Wegandt, Kiesko and Kimmel, Accounting Principles, Fifth edition, Wiley,1999,
– Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe,Gazi kitapevi

İŞLT605 SAYISAL YÖNTEMLER Z
Bu ders öğrencilere temel yöneylem araştırması modellerini anlama ve işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulama becerisi kazandırmayı amaçlar.
Optimizasyon ve Modelleme, Doğrusal programlama, Tamsayı Programlama, Veri
Zarflama Analizi, Kritik Yol ve Proje Değerlendirme Teknikleri, Kuyruk Modelleri,
Simülasyon Modelleri
Operations Research: Applications and Algorithms. W.L. Winston. Thomson / Brooks-
Cole, 2004.

– Operations Research, An Introduction, Hamdy A. Taha, Sixth Edition, 1997,

PrenticeHall, ISBN 0132811723.

İŞLT606 ÜRETİM YÖNETİMİ Z
Dersin sonunda öğrenciler; üretim işlemler yönetimindeki stratejik kararlar, stok ve kapasite kontrolu, yer seçimi ve fabrika içi yerleşim konularında açıklama yapabilecek, değerlendirebilecek ve uygulayabileceklerdir.
– Üretim/İşlemler Stratejisi
– Süreç Yönetimi
– Ürün ve Hizmet Tasarımı
– Kapasite Planlaması
– Yer Seçimi Kararları
– Fabrika İçi Yerleşim
– Tedarik zinciri Yönetimi
– Bağımsız Talep Durumunda Stok Yönetimi
– Bağımlı Talep Durumunda Stok Yönetimi
– Üretim Planlaması
1- Lee J. Krajewski – Larry P. Ritzman – Manoj K. Malhotra; Operations Management / Üretim Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Semra Birgün, 9. Basımdan Çeviri, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012.
2- Krajewski L.J., Larry P. Ritzman , Operations Management: Process and Value Chains, Ninth Edition, Pearson Prentice Hall, 2010, 0-13-127310-8
3- Jay Heizer, Barry Render , Operations Management : Flexible Version 9/e, Prentice Hall, 2010

İŞLT607 PAZARLAMA İLKELERİ Z
Pazarlama: Müşteri Değeri Yaratmak ve Yakalamak Firma ve Pazarlama Stratejisi: Müşteri İlişkileri Kurmak için İşbirliği Yapmak Pazarlama Çevresini İncelemek Tüketici Davranışları kapsamında Pazarlama Bilgisini Yönetmek Tüketici Pazarları ve Tüketicinin Satın Alma Davranışı Ticari Pazarlar ve Ticari Satın Alma Davranışı Tüketici Temelli Pazarlama Stratejisi: Hedef Müşteriler için Değer Yaratmak
Kotler, Philip; Armstrong Gary, Principles of Marketing: Global Edition, 14thEdition, 2012

İŞLT608 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ S
İşletmeler için veritabanlarının tasarlanmasının, kullanılmasının etkin raporlanmasının öğretilmesi
İVTYS tanımlanır, Veritabanları tanımlanır, Veritabanı yazılımları anlatılır, İlişkisel veritabanları analtılır, Veritabları, Tablolar ve Alanlar anlatılır, SQL anlatılır.
? Microsoft Access 2010: Introductory, 1st Edition Gary B. Shelly | Philip J. Pratt | Mary Z. Last ISBN-13: 9781439078471 328 Pages | 2011 | Published
? SQL: A BEGINNER’S GUIDE 3/E Publication Date: August 8, 2008 | ISBN-10: 0071548645 | ISBN-13: 978-0071548649 | Edition: 3
? WEB Resources ?www.w3schols.com?
? Ders NotlarI

İŞLT609 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S
İnsan kaynaklarının tarihini ve insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını açıklayıp öğrencilere iş analizleri, işe alım, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirmesi gibi konularda bilgi verme
İnsan kaynakları yönetiminin tarihi, iş tanımı, işe alım süreçleri, işe yerleştirme eğitim ve geliştirme uygulamaları, iş değerlemesi ve performans değerlendirme
? Mondy, C., Human Resoruces Management, Printice Hall Publications, New York
? Can, H. İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal yayınevi, Ankara

İŞLT610 KARAR ANALİZİ S
Bu ders öğrencilere , belirlilik, belirsizlik ve risk ortamlarında karar verme durumlarında karşılaşılan tek ve çok ölçütlü problemleri modelleme, çözüm önerileri geliştirilme ve analiz etme becerisi kazandırmayı amaçlar.
Karar Analizi, Karar Problemleri, Belirsizlik ve Risk Ortamlarında Karar Verme, Fayda Teorisi, Riske Karşı Tutumlar, Karar Ağaçları, Tek ve Çok Ölçütlü Karar Verme Modelleri

İŞLT699 TEZ Z
Yüksek lisans tezini bilimsel ilkelere uygun olarak yürütmektir.
– Tez konusunun belirlenmesi;
– Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması;
– Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması;
– Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.
Tez konusu ile ilgili literatür.