+90 392 600 16 16
+90 392 600 16 16

Business Management (Turkish without Thesis)

Business Management (Turkish without Thesis) Program

The objective of Master of Science in Business Administration Program is to educate graduates who will be the leader managers that businesses and corporations need. By considering the importance of human resources for businesses and teaching the skills and capabilities required for managers and leaders in today’s globalized business life, it is aimed that implementations will be applied in business arena.

Furthermore, another objective is to provide the necessary theoretical foundations for students who want to pursue an academic career.

Department Contact Info

Business Management (Turkish without Thesis)

Abdi Cavus St. Walled Old City – Nicosia / North Cyprus
P.O. Box 139 Via Mersin 10 – Turkey.

+90 392 600 16 16
[email protected]

Mon – Fri 8:30A.M. – 5:30P.M.

Social Info

Student Resources

General Information
Goal & Objectives
Career Opportunities

General Information

Thesis Master’s Programme in Business Administration of the Institute of Graduate Studies and Research, Department of Business Administration offers a higher education with its qualified academic staff. The Programme is for individuals who can work efficiently at the administrative departments of production and service businesses in the public or private sector, and aims to enable students to acquire the skills of analytical, fast, and multi-dimensional thinking, and the competences of making strategic decisions, and tackling issues with a global view.

Goal & Objectives

Students:

 • Have knowledge of the theories regarding the field of Business Administration.
 • Approach the Business Administration with a strategic perspective, and have knowledge of the concept of planning-oriented philosophy of administration.
 • Have the theoretical knowledge to make quick and optimal decisions in parallel with the changing environmental conditions.
 • Evaluate the business activities on a global scale and make the business organisation global.
 • Make organisational analyses and designs with a modern perspective on administration, and comprehend and have skills of explaining and practising the Business Administration’s functions of planning, organising, managing, and controlling.
 • Gain a perspective to put the teachings into practice specific to the fields under the major of Business Administration such as Human Resources Management, Organisational Behaviour, Change, and Information Management.
 • Acquire competence in detecting and solving the problems occurred in general or functional order of a business organisation.
 • Have the skills of expert managing both in theory and practice enabling them to identify problems, put forward arguments and improve visions on academic and sectoral platforms.
 • Have knowledge of market research, information systems, consumer behaviours, strategic marketing, global markets, product and services strategies, product life cycle, pricing, and supply chain to maintain the business in the process of globalisation.
 • Gain a perspective enabling them to set forth the vision, mission, and organisational design of a business organisation in parallel with the business organisation’s mission, vision, and sources.
 • Make designs of business processes with high efficiency in parallel with the opportunities the business organisation has.
 • Make the required changes for the organisational structure pursuant to the changing environmental conditions.
 • Establish channels of communication within and outside of a business organisation to create an effective and coherent organisational structure.
 • Comprehend the scientific status of Business Administration, and gain a perspective enabling them to carry out interdisciplinary academic studies.

Career Opportunities

The graduates of the Programme can work at various levels of administrative departments of a business organisation in the public or private sector. Stakeholders in interaction with the Department of Business Administration can be summarised as follows: private institutions and organisations, various public institutions and organisations affiliated to various ministries, universities, research institutions, and institutes.

Course Curriculum

Course Curriculum

Course Description

DERS İÇERİĞİ

 

İŞLT601

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Z

 

Örgütsel davranış alanındaki kuram ve kuramcıları inceleyip, analiz etmek ve günümüz yaklaşımlarıyla kıyaslayıp, uygulamalarda bulunmak 

Kişilik, Öğrenme, Algılama,Tutum ve İşe ilişkin tutumlar, İletişim, Motivasyon, Liderlik,Çatışma,Stres ve Stres Yönetimi 

Ergeneli Azize, “Örgüt ve İnsan” Hacettepe Üniversitesi Yayınları

 

 

İŞLT602

FİNANSAL YÖNETİM

Z

 

Bu dersin temel amacı öğrencilere işletmelerde finansal yönetinin görevlerini, amaçlarını ve kullandıkları yöntemleri anlatmaktır. Öğrenciler öncelikle dersle ilgili temel kavramları ve finansal yönetimin temel amaçlarına ulaşabilmek için hangi varsayımlar ve kısıtlamalar altında hareket edilmesi gerektiğini öğrenecektir. 

Finansal Analiz, Planlama ve Kontrol, Bütçeleme, Sermaye Kaynakları ve Finansal Piyasalar 

– İşletme Finansmanının Temelleri, by Brealey, Myers and Marcus, (Türkçe?ye çevirenler Bozkurt, Arıkan ve Doğukanlı), Literatür Yayıncılık.
– Fundamentals of Financial Management, by Brigham and Houstan.
– Essentials of Managerial Finance, by Weston and Brigham.
– Corporate Finance, by Ross, Westerfield, and Jaffe.

 

 

İŞLT603

YÖNETİM ve ORGANİZASYON

Z

 

-Örgütlerin kuruluşu, yapısı ve yönetim fonksiyonları konularında hem klasik hem de modern yaklaşımları bir arada sunarak işletmecilikle ilgili temel bilgileri açıklamaktır. -Öğrencileri örgütsel kavramları anlayabilme ve günümüzün zorlu iş dünyasında elde ettikleri yönetsel bilgiyi belirli örgütsel bağlamlarda uygun ve verimli bir şekilde uygulama yeteneği ile donatmaktır.  

İşletmelerin kuruluşu, yönetim, planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, iletişim, karar verme, örgüt yapıları ile Klasik, neo-klasik ve modern örgüt teorileri, sistem yaklaşımı ve durumsallık teorisi, kaynak bağımlılığı teorisi, örgüt tasarımı, örgüt yapıları, örgütlerarası ilişkiler. 

Understanding the Theory and Design of the Organizations, Richard Daft, International Edition.
-Genel İşletmecilik Bilgileri, H. Can, D. Tuncer, Y.D. Ayhan, Siyasal Kitabevi.
-Modern İşletmecilik, İ. Mucuk, Türkmen Kitabevi.
-İşletme Yöneticiliği, T. Koçel, Beta Yayınevi.

 

 

İŞLT604

FİNANSAL MUHASEBE

Z

 

Bu dersin amacı öğrenciye teorik olarak temel muhasebe bilgilerini vermek ve muhasebe uygulamalarını yapabilme yeteneğini geliştirmektir 

Temel mali tabloların açıklanması ve yorumlanması, Muhasebe Eşitliği, Muhasebe standartları, Muhasebe döngüsü, Dönem sonu işlemleri, Alacakların muhasebesi.

– Hongern, Harrrison and Bamber, Accounting, 6th edition, Prentice Hall, 2005, 0-13-124700-X.
– Meigs and Meigs, Bettner and Whittington, Accounting , The Basis For Business Decisions, Tenth Edition , Mc Graw Hill., ?0-07-114505-2.
– Wegandt, Kiesko and Kimmel, Accounting Principles, Fifth edition, Wiley,1999,
– Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe,Gazi kitapevi

 

 

İŞLT605

SAYISAL YÖNTEMLER

Z

 

Bu ders öğrencilere temel yöneylem araştırması modellerini anlama ve işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi alanlarında uygulama becerisi kazandırmayı amaçlar. 

Optimizasyon ve Modelleme, Doğrusal programlama, Tamsayı Programlama, Veri
Zarflama Analizi, Kritik Yol ve Proje Değerlendirme Teknikleri, Kuyruk Modelleri,
Simülasyon Modelleri 

Operations Research: Applications and Algorithms. W.L. Winston. Thomson / Brooks-
Cole, 2004.

– Operations Research, An Introduction, Hamdy A. Taha, Sixth Edition, 1997,

PrenticeHall, ISBN 0132811723. 

 

 

İŞLT606

ÜRETİM YÖNETİMİ

Z

 

Dersin sonunda öğrenciler; üretim işlemler yönetimindeki stratejik kararlar, stok ve kapasite kontrolu, yer seçimi ve fabrika içi yerleşim konularında açıklama yapabilecek, değerlendirebilecek ve uygulayabileceklerdir. 

– Üretim/İşlemler Stratejisi
– Süreç Yönetimi
– Ürün ve Hizmet Tasarımı
– Kapasite Planlaması
– Yer Seçimi Kararları
– Fabrika İçi Yerleşim
– Tedarik zinciri Yönetimi
– Bağımsız Talep Durumunda Stok Yönetimi
– Bağımlı Talep Durumunda Stok Yönetimi
– Üretim Planlaması

Lee J. Krajewski – Larry P. Ritzman – Manoj K. Malhotra; Operations Management / Üretim Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Semra Birgün, 9. Basımdan Çeviri, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012.
2- Krajewski L.J., Larry P. Ritzman , Operations Management: Process and Value Chains, Ninth Edition, Pearson Prentice Hall, 2010, 0-13-127310-8
3- Jay Heizer, Barry Render , Operations Management : Flexible Version 9/e, Prentice Hall, 2010 

 

İŞLT607

PAZARLAMA İLKELERİ

Z

 

Pazarlama: Müşteri Değeri Yaratmak ve Yakalamak Firma ve Pazarlama Stratejisi: Müşteri İlişkileri Kurmak için İşbirliği Yapmak Pazarlama Çevresini İncelemek Tüketici Davranışları kapsamında Pazarlama Bilgisini Yönetmek Tüketici Pazarları ve Tüketicinin Satın Alma Davranışı Ticari Pazarlar ve Ticari Satın Alma Davranışı Tüketici Temelli Pazarlama Stratejisi: Hedef Müşteriler için Değer Yaratmak 

Kotler, Philip; Armstrong Gary, Principles of Marketing: Global Edition, 14thEdition, 2012 

 

 

İŞLT608

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

S

 

İşletmeler için veritabanlarının tasarlanmasının, kullanılmasının etkin raporlanmasının öğretilmesi 

İVTYS tanımlanır, Veritabanları tanımlanır, Veritabanı yazılımları anlatılır, İlişkisel veritabanları analtılır, Veritabları, Tablolar ve Alanlar anlatılır, SQL anlatılır.

? Microsoft Access 2010: Introductory, 1st Edition Gary B. Shelly | Philip J. Pratt | Mary Z. Last ISBN-13: 9781439078471 328 Pages | 2011 | Published
? SQL: A BEGINNER’S GUIDE 3/E Publication Date: August 8, 2008 | ISBN-10: 0071548645 | ISBN-13: 978-0071548649 | Edition: 3
? WEB Resources ?www.w3schols.com?
? Ders NotlarI

 

 

İŞLT609

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

S

 

İnsan kaynaklarının tarihini ve insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını açıklayıp öğrencilere iş analizleri, işe alım, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirmesi gibi konularda bilgi verme 

İnsan kaynakları yönetiminin tarihi, iş tanımı, işe alım süreçleri, işe yerleştirme eğitim ve geliştirme uygulamaları, iş değerlemesi ve performans değerlendirme 

? Mondy, C., Human Resoruces Management, Printice Hall Publications, New York
? Can, H. İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal yayınevi, Ankara

  

 

İŞLT610

KARAR ANALİZİ

S

 

Bu ders öğrencilere , belirlilik, belirsizlik ve risk ortamlarında karar verme durumlarında karşılaşılan tek ve çok ölçütlü problemleri modelleme, çözüm önerileri geliştirilme ve analiz etme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Karar Analizi, Karar Problemleri, Belirsizlik ve Risk Ortamlarında Karar Verme, Fayda Teorisi, Riske Karşı Tutumlar, Karar Ağaçları, Tek ve Çok Ölçütlü Karar Verme Modelleri 

 

 

İŞLT611

FİNANSAL ANALİZ

S

 

Finansal piyasaları ve araçları tanımak, temel ve teknik analiz yoluyla portföy performansını ölçebilmek, hisse senedi ve tahvilleri tanıyıp değerlemesini yapabilmek.

Finansal piyasalar ve araçlar, Tahvil ve hisse senetleri, Tahvil ve hisse senedi değerlemesi, Türev araçlar.

– Mehmet Baha Karan,Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi?, İkinci Baskı Gazi Yayınevi, 2004, 975-7313-99-8.
– Sharpe, Alexander and Bailey, Investments, Prentice Halls, 0-13-183344-8.

 

 

İŞLT612

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

S

 

Ürün, Hizmet ve Marka: Müşteri Değeri yaratmak
Yeni Ürün geliştirme ve Ürün Yaşam Eğrisi Stratejileri
Fiyat belirleme: Müşteri Değerini yakalama ve anlama
Fiyatlandırma Stratejileri
Pazarlama Kanalları: Müşteri Değerini Dağıtma
Perakendecilik ve Toptancılık
Müşteri Değerini iletme: Bütünleştirilmiş Pazarlama İletişimi Stratejileri
Reklam ve Halkla İlişkiler
Kişisel Satış ve Satış Özendirme
Doğrudan ve Online Pazarlama: Doğrudan Müşteri İlişkileri kurma 

 

 

İŞLT614

YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA

S

 

Bu dersin amacı öğrencilerin etkili müzakere prensiplerini, strateji ve taktiklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca müzakere teknikleri dersi, öğrencilerin müzakere sürecini etkileyen faktörlerin farkında olmalarını amaçlamaktadır. Öğrenci taktikleri etik açıdan da değerlendirebilecektir.

 Çatışmaya yol açan faktörler, çatışmayı ele alma yöntemleri, algılama süreci, bilişsel hatalar, iletişim, ikna sürecinin müzakereye etkisi, dağıtımsal pazarlık ve bütünleştirici müzakere taktikleri, etik yaklaşımlar ve bireysel farklılıklar (cinsiyet ve kişilik) ve kültürün müzakere sürecindeki etkileri

– Lewicki, R.J., Barry, B. & Saunders, D. M (2010). Negotiation 6th ed. McGraw- Hill International: Boston.

– Why your Negotiating Behavior may be Ethically Challenged?and How to Fix it. Negotiation, Vol.11, No. 4, pp. 1-5, April 2008.
– Eckel, G., de Oliveira, A.C.M, and Grossman, P.J.

– Gender and Negotiation in the Small: Are Women (Perceived to Be) More Cooperative than Men?.Negotiation Journal, 24 (4), 429-445.

– Tannen, D. (2002). The power of Talk:Who gets Heard and Why? Harvard Business Review, JAnuary 2002.

 

İŞLT616

MÜZAKERE SÜRECİ

S

 

Çatışmaya yol açan faktörler, çatışmayı ele alma yöntemleri, algılama süreci, bilişsel hatalar, iletişim, ikna sürecinin müzakereye etkisi, dağıtımsal pazarlık ve bütünleştirici müzakere taktikleri, etik yaklaşımlar ve bireysel farklılıklar (cinsiyet ve kişilik) ve kültürün müzakere sürecindeki etkileri

Tüketici ve tüketici davranışının tanımlanması, tüketici satın alma davranışının incelenmesi, tüketici davranışlarını etkileyen algı, öğrenme, ilgilenim, motivasyon, hafıza gibi iç etkenler ve grup, sosyal medya, gelir, sosyal sınıf, kültür, alt kültür gibi dış etkenlerin incelenmesi.  

– Consumer Behavior: Global Edition, 10/E, Michael Solomon, Pearson Higher Education;
– Tüketici Davranışı, Prof. Dr. Yavuz Odabaşı
-Tüketici Davranışı, Prof. Dr. Erdoğan Koç

 

 

İŞLT623

TÜKETİCİ DAVRANIŞI

S

 

Bu dersin amacı tüketici davranışlarının analiz edilmesidir. Bu çerçevede tüketici karar verme süreci ve tüketicilerin sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi diğer disiplinderin yanısıra medyadan etkilemesi de ele alınacaktır.

Tüketici ve tüketici davranışının tanımlanması, tüketici satın alma davranışının incelenmesi, tüketici davranışlarını etkileyen algı, öğrenme, ilgilenim, motivasyon, hafıza gibi iç etkenler ve grup, sosyal medya, gelir, sosyal sınıf, kültür, alt kültür gibi dış etkenlerin incelenmesi.

 Consumer Behavior: Global Edition, 10/E, Michael Solomon, Pearson Higher Education;
– Tüketici Davranışı, Prof. Dr. Yavuz Odabaşı
-Tüketici Davranışı, Prof. Dr. Erdoğan Koç

 

İŞLT681

KALİTE YÖNETİMİ

S

 

Dersin sonunda öğrenciler; Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi kavramlarını, kalite maliyetini, istatistiksel kalite kontrolünü ve ISO 9000 ve altı sigma gibi kalite sistemlerini açıklayabilecek ve değerlendirebileceklerdir. 

o Kalite kavramı.
o Toplam Kalite Yönetimi?nin prensipleri.
o Müşteri & Pazar Belirleme
o Süreç ve Ürün Tasarımında Yenilik ve Kalite
o Değişkenler için İstatistiksel Kalite Kontrolü
o Özellikler için İstatistiksel Kalite Kontrolü
o Kalite yaklaşımında ileri düzey konular
o Kalite Maliyetleri
o Kalite Sistemleri : ISO 9000, Malcolm Baldridge Ödülü ve Six Sigma
o Kalite Geliştirme Yöntemleri

1- S. Thomas Foster, Managing Quality, Prentice Hall, 2007
2- Donna S.C. Summers, Quality, 4/E, Printece Hall, 2006
3- Dr. David L. Goetsch, Quality Management, 5/E, Printice Hall, 2006
4- Mahmut Tekin, Toplam Kalite Yönetimi, 2012.

 

 

İŞLT683

STRATEJİK YÖNETİM

S

 

Yüksek lisans öğrencilerinin daha önce aldıkları derslerdeki bilgilerini bütüncül bir yaklaşımla kullanabilmelerine olanak sağlamaktır. 

Stratejik yönetim süreci, misyon ve vizyon, içsel ve dışsal değerlendirme, örgüt stratejileri, stratejilerin değerlendirilmesi, seçimi ve uygulanması, stratejik kontrol.

-Strategic Management, Fred David, International Edition.
-Strategic Management, Micheal A. Hitt, R. Duane Ireland, and Robert E. Hoskisson.
-Strategic Management, Pearce J.A , Robinson R.B.
-Strategic Management: Concepts and Cases, Thompson and Strickland
-Corporation: A Global Business Simulation, Jerald Smith and Peggy Golden, 4th edition.

 

 

İŞLT685

İŞ ETİĞİ

S

 

Öğrenciye iş etiğinin, meslek etiğinin ve çalışma etiğinin temel konularındaki kavramları öğretmek ve iş yaşamında ahlaki sorunları fark edip analiz edebilir hale getirmesini sağlamaktır. 

 İş etiği kavramı, işletmenin etkileşenleri, kurumsal sosyal sorumluluk, işletmecilikte ahlaki ikilemler, sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik konular, iş etiği ve Türk kültürü.

-Business and Society, Post, Lawrence and Weber, 10th edition 

 

İŞLT687

MALİ TABLO ANALİZİ

S

 

Finansal Tablolar, Finansal Tabloların Yorumlanması, Konsolide Finansal Tablolar, Oran Analizi, Karşılaştırmalı Finansal Tablo Analizi. 

Finansal tabloları yorumlayıp işletmenin durumu, değeri ve riski hakkında stratejik bilgilere ulaşmak

– White, Sondhi, Fried,the analysis and use of financial statements, John Wiley & Sons New York 1998
– Akdoğan, N. ve Tenker, N. ?Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri? Gazi Kitap evi, 2001
– Penman, ?Financial Statment Analysis Security Valuation? McGraw Hill, Singapore, 2001
– Haskins, Ferris ve Selling, ?International Financial Reporting and Analysis?, Mc Graw Hill, Singapore, 2000

 

 

İŞLT689

GİRİŞİMCİLİK YÖNETİMİ

S

 

Öğrencilere girişimcilik kavramı ve girişimcilikteki yerel ve global gelişmeler konusunda bilgi vermektir.

Girişimciliğin doğası, yaratıcılık ve yenilikçilik, girişimcinin özellikleri, iş planı hazırlama, iç girişimcilik, e-iş, girişimcilik kültürü, sosyal girişimcilik, girişimcilerin karşılaştığı ahlaki ve sosyal sorunlar, aile işletmeleri, teknokentler, kadın girişimciliği.

– Effective Small Business Management, Norman Scarboroughand ,Thomas W. Zimmerer,Fifth Edition.
-Girişimcilik:Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Semra Güney, Siyasal Kitabevi
-Girişimcilik Tutkusu, Michael Gerber, Çev. Tayfur Keskin, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
-Entrepreneurship, PetersHisrich, McGrawHill.

 

 

 

İŞLT697

DÖNEM PROJESİ

Z

Bitirme projesi dersinin amacı; öğrencilerin araştırma yöntemleri, tez ve proje yazımı gibi konularda bilgi sahibi olması ve bunları uygulamaya geçirmesidir

Problemin belirlenmesi; Proje yönetimi; Proje değerlendirmesi; Raporlama ve sunma